HomeResearch ContentMobile App

Mobile App

Nhiệm vụ

 ⇒ Thiết kế phát triển thuật toán định vị trên thiết bị di động không sử dụng GPS.

 ⇒ Thiết kế phát triển các thuật toán định tuyến trên thiết bị di động.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm tự động hướng dẫn du lịch trên smartphone.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm xử lý và hiển thị các tham số cảm biến trên smartphone.

Thành viên