HomeResearch ContentArtifical Intelligence

Artifical Intelligence

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu ứng dụng Blockchain và AI trong lĩnh vực IoT, WSN.
  • Nghiên cứu phát triển các mô hình dự báo sớm biến động môi trường (sử dụng AI, machine learning)

 

Thành viên