HomeNewsArticle

Triển khai mở rộng các khóa đào tạo cho thành viên mới 9/2020


 Vũ Xuân Tuấn - 03/09/2020 |   Lượt xem: 752

THÔNG BÁO

triển khai khóa học lập trình backend 9/2020

Để thực hiện đào tạo và phát triển năng lực cho sinh viên, nhằm thực hiện đào tạo kiến thức và tạo ra định hướng nghiên cứu mới cho sinh viên. Sanslab tổ chức mở rộng thêm các khóa đào và thực hiện tiếp tục việc tuyển sinh trong 9/2020 cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo đang thực hiện như đào tạo lập trình trên STM32, thiết kế mạch, lập trình trên android và ios.
  2. Tổ chức chuẩn bị triển khai các khóa học mới nằm trong kết hoạch thực hiện.
  3. Thực hiện tổng kết lại khóa đào tạo đã thực hiện xong (lập trình C++)
  4. Thực hiện tổ chức khóa đào tạo backend (bắt đầu từ 06/09/2020).
  5. Tiếp tục thực hiện tuyển sinh trong tháng 9/2020 để đạt đủ số lượng sinh viên yêu cầu

Ngày 03/09/2020
Admin Sanslab.

Vũ Xuân Tuấn