HomeNewsArticle

Thông báo kế hoạch trực nhật tại Sanslab 31/08/2020 - 04/10/2020


 Vũ Xuân Tuấn - 03/09/2020 |   Lượt xem: 1294

Thông báo kế hoạch trực nhật Sanslab tháng 9/2020
Đề nghị tất cả bạn sinh viên trong lab đọc và thực hiện lịch nhật trong tháng tới với công việc bao gồm: quén dọn, rửa cốc, đổ rác trong lab.
Với những bạn thành viên mới vô trong 09/2020 sẽ chưa có lịch trực nhật.
Đối với những bạn trực nhật ngày lễ hoặc những ngày lab không hoạt động, các bạn sẽ được miễn trực nhật ngày hôm đó.
Lịch trực nhật tháng 9/2020

Admin Sanslab

Vũ Xuân Tuấn